Cách cắt file Word của bạn thành nhiều file nhỏ chi tiết nhất

Nếu bạn đang gặp vấn đề với việc chia file Word lớn thành các file nhỏ hơn, hãy tham khảo bài viết sau đây. điện lạnh Thịnh Phát sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tiếp tục đọc để biết cách thực hiện.

Cách tạo file PowerPoint từ file Word bằng VBA

Bạn không cần phải tốn thời gian cắt file Word thủ công nữa. Bây giờ, có một cách đơn giản hơn là sử dụng VBA để cắt file Word thành nhiều phần dựa trên các dấu phân cách. VBA (Visual Basic for Applications) là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được tích hợp trong Microsoft Office. Hãy theo dõi các bước sau để thực hiện quy trình này:

 • Bước 1: Bắt đầu bằng cách nhấn đồng thời hai phím Alt và F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic.
 • Bước 2: Tiếp theo, chọn “Insert,” sau đó chọn “Module.” Hãy sao chép đoạn mã VBA dưới đây và dán vào cửa sổ mới xuất hiện

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)

Dim doc As Document

Dim arrNotes

Dim I As Long

Dim X As Long

Dim Response As Integer

arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)

Response = MsgBox(“This will split the document into ” & UBound(arrNotes) + 1 & ” sections.Do you wish to proceed?”, 4)

If Response = 7 Then Exit Sub

For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)

If Trim(arrNotes(I)) <> “” Then

X = X + 1

Set doc = Documents.Add

doc.Range = arrNotes(I)

doc.SaveAs ThisDocument.Path & “\” & strFilename & Format(X, “000”)

doc.Close True

End If

Next I

End Sub

Sub test()

‘delimiter & filename

SplitNotes “///”, “Notes “

End Sub

 • Bước 3: Tiếp theo, chọn lệnh “Run” hoặc nhấn phím F5 để thực thi mã VBA.
 • Bước 4: Sau khi xuất hiện hộp thoại Microsoft Word, hãy chọn “Yes” để tiếp tục quá trình tách file. Khi đó, tài liệu đã được chia thành các phần nhỏ sẽ được tạo ra thành các tài liệu riêng biệt.

Lưu ý những điểm sau đây trong quá trình sử dụng VBA để cắt file:

 • Bạn cần thêm dấu phân cách /// giữa mỗi phần văn bản trước khi bạn muốn tách chúng. Điều này sẽ giúp VBA hiểu nơi tách file.
 • Bạn có thể tùy chỉnh phần “Notes” trong mã VBA theo nhu cầu của bạn.
 • Các tài liệu đã được tách sẽ được lưu trong cùng thư mục với tài liệu gốc.
 • Không cần phải thêm dấu phân cách vào cuối tài liệu, vì điều này sẽ tạo ra một tài liệu trống sau khi tách.

Cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng dấu phân cách với VBA

Cách tách file Word thành nhiều file nhỏ theo trang bằng VBA

Cách thứ hai để tách file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA cũng rất hữu ích. Dưới đây là các bước để thực hiện:

 • Bước 1: Tương tự như cách trước, bạn hãy nhấn đồng thời hai phím Alt và F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Application.
 • Bước 2: Tiếp theo, chọn Insert, sau đó chọn Module để tạo một Module mới. Sau đó, dán đoạn mã VBA sau vào cửa sổ mới:

Sub SplitIntoPages()

Dim docMultiple As Document

Dim docSingle As Document

Dim rngPage As Range

Dim iCurrentPage As Integer

Dim iPageCount As Integer

Dim strNewFileName As String

Application.ScreenUpdating = False ‘Makes the code run faster and reduces screen _

flicker a bit.

Set docMultiple = ActiveDocument ‘Work on the active document _

(the one currently containing the Selection)

Set rngPage = docMultiple.Range ‘instantiate the range object

iCurrentPage = 1

‘get the document’s page count

iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)

Do Until iCurrentPage > iPageCount

If iCurrentPage = iPageCount Then

rngPage.End = ActiveDocument.Range.End ‘last page (there won’t be a next page)

Else

‘Find the beginning of the next page

‘Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page

Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1

‘Set the end of the range to the point between the pages

rngPage.End = Selection.Start

End If

rngPage.Copy ‘copy the page into the Windows clipboard

Set docSingle = Documents.Add ‘create a new document

docSingle.Range.Paste ‘paste the clipboard contents to the new document

‘remove any manual page break to prevent a second blank

docSingle.Range.Find.Execute Findtext:=”^m”, ReplaceWith:=””

‘build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and path

strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, “.doc”, “_” & Right$(“000” & iCurrentPage, 4) & “.doc”)

docSingle.SaveAs strNewFileName ‘save the new single-paged document

iCurrentPage = iCurrentPage + 1 ‘move to the next page

docSingle.Close ‘close the new document

rngPage.Collapse wdCollapseEnd ‘go to the next page

Loop ‘go to the top of the do loop

Application.ScreenUpdating = True ‘restore the screen updating

‘Destroy the objects.

Set docMultiple = Nothing

Set docSingle = Nothing

Set rngPage = Nothing

End Sub

 • Bước 3: Sau khi dán mã xong, bạn hãy chọn lệnh Run hoặc nhấn phím F5 để áp dụng VBA và tách file Word thành nhiều file nhỏ thành công. Bạn đã hoàn thành cách cắt file Word bằng VBA.

Cách tách file Word thành nhiều phần sử dụng tiện ích trực tuyến

Nếu bạn không là một chuyên gia về VBA, bạn cũng có thể tách một tệp Word thành nhiều tệp nhỏ bằng cách sử dụng một trang web trực tuyến có tích hợp các công cụ giúp bạn thực hiện quy trình này một cách nhanh chóng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập vào trang web http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx và chọn tùy chọn “Select File”. Điều này sẽ cho phép bạn tải lên tệp Word lớn mà bạn muốn cắt thành nhiều tệp nhỏ từ máy tính của bạn.

Bước 2: Sau khi tệp Word đã được tải lên, tùy thuộc vào mục tiêu cắt tệp, bạn có thể lựa chọn từ các tùy chọn mà dịch vụ Docsoso cung cấp, ví dụ:

 • “Single Page Word Document”: Để cắt mỗi trang thành một tệp riêng biệt.
 • “Odd and even pages of a document”: Để cắt tệp dựa trên trang chẵn và trang lẻ.
 • “Every Pages in one Document”: Để cắt tệp dựa trên số lượng trang mà bạn muốn.
 • “Customize page range”: Để cắt tệp dựa trên độ dài trang tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Bước 3: Sau khi bạn đã chọn tùy chọn phù hợp, hãy nhấn “Convert” để dịch vụ trực tuyến thực hiện quy trình cắt tệp Word của bạn.

Bước 4: Khi quá trình cắt đã hoàn thành, bạn có thể chọn các liên kết để tải về các tệp Word đã được cắt về máy tính của bạn.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Có nhiều phương pháp khác nhau để cắt một tệp Word thành nhiều tệp nhỏ, như đã được điện lạnh Thịnh Phát giới thiệu trong bài viết này. Hy vọng rằng bạn sẽ có thêm nhiều mẹo hữu ích để sử dụng khi cần cắt tệp Word lớn.

Zalo
Chat ngay
0961 789 222